/ Strona główna / Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma Gawor INTERNATIONAL Iwona Gawor , ul. Piastowska 46, 32-040 Rzeszotary, przetwarza informacje pozyskiwane bezpośrednio od osób które one dotyczą. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Gawor INTERNATIONAL Iwona Gawor, ul. Piastowska 46, 32-040 Rzeszotary NIP: 9442033857 z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piastowska 46, 32-040 Rzeszotary
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piastowska 46, 32-040 Rzeszotary
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na wykonywaniu usług według zawartych umów z osobami prywatnymi jak również przedsiębiorstwami ale również na wykorzystaniu do celów kadrowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji założeń zawartych w umowie.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w calach marketingowych tylko i wyłącznie po świadomym i jednoznacznym wyrażeniu na to zgody.
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym dane osobowe zwykłe, dobrowolnie i świadomie pozyskane od osoby której dane te dotyczą.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

* kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piastowska 46, 32-040 Rzeszotary

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane te dotyczą
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami